Algemene voorwaarden

 

Identiteit van de ondernemer

Sven Living / Mint Plaza Prinsen B.V.

E-mailadres: sprinsen@mintplazaprinsen.nl / hprinsen@mintplazaprinsen.nl / info@svenliving.nl

KvK-nummer: 88807452

Btw-Identificatienummer: NL864785574B01

 

Deze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden (hierna te noemen: de “Voorwaarden”) maken deel uit van elke tussen Mint Plaza Prinsen B.V. (hierna te noemen: “Mint Plaza”) enerzijds en enige derde (hierna te noemen: “Koper”) anderzijds gesloten overeenkomst en alle door Mint Plaza verstrekte offertes, met betrekking tot de levering van roerende zaken.

Alle geleverde goederen blijven volledig eigendom van Mint Plaza tot volledige betaling van alle vorderingen

Artikel 1- Betaling:

De factuur dient uiterlijk een dag voor levering per bank te worden voldaan of contant bij levering.
Indien er door koper is aangegeven de betaling per bank te voldoen en deze betaling niet is ontvangen zal er niet worden geleverd.

Artikel 2 -Bezorging:

Wij bieden een gratis bezorg service. Dit houdt enkel in bezorgen tot aan de voordeur. Uitpakken, in elkaar zetten, verpakkingsmateriaal afvoeren en dergelijke werkzaamheden horen niet bij de bezorg service.

Artikel 3 – Levertijd

De opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering en geldt niet als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4- Herroepingsrecht

Indien Koper van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Mint Plaza retourneren, conform de door Mint Plaza verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 5 – Kosten in geval van herroeping

5.1     Indien Koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

5.2     Indien Koper een bedrag betaald heeft, zal Mint Plaza dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 (werk)dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 7 – Garantie

7.1     Met inachtneming van hetgeen elders in de Voorwaarden is bepaald, staat Mint Plaza er voor in dat het door haar geleverde c.q. de door Mint Plaza verwerkte/gebruikte materialen gedurende 6 maanden na levering voldoen aan de in het normale verkeer daaraan te stellen eisen. Indien Koper genoegzaam heeft aangetoond dat het geleverde of de materialen niet voldoen aan de in het normale verkeer daaraan te stellen eisen, zal Mint Plaza, zulks te harer keuze, ofwel overgaan tot reparatie van het geleverde, ofwel tot vervanging daarvan, ofwel tot (al dan niet partiële) ontbinding van de overeenkomst in combinatie met pro rato restitutie van het door Koper reeds betaalde en alsdan zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.

7.2     Voormelde garantieverplichting vervalt indien:

Koper zelf wijziging(en) in of reparatie(s) aan het geleverde (laat) verricht(en) zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Mint Plaza;

Koper het geleverde voor een ander doel dan de kennelijke bestemming heeft gebruikt;

Koper het geleverde op (naar Mint Plaza’s redelijke oordeel) onoordeelkundige wijze heeft behandeld, gebruikt of onderhouden;

Koper zijn verplichtingen jegens Mint Plaza niet nakomt;

Koper zijn informatieverplichtingen niet is nagekomen;

Koper anderszins geheel of gedeeltelijk schuld heeft aan het gebrek aan het geleverd.

7.3     Eventuele kosten van demontage, verzending en transport komen voor rekening en risico van Koper.

7.4     Garantie voor door Mint Plaza elders ingekochte goederen wordt slechts gegeven indien en voor zover de betreffende fabrikant/leverancier garantie verstrekt en tot de omvang daarvan.

7.5     De garantietermijn wordt na garantiereparaties niet verlengd.

7.6     Het feit dat Koper aanspraak maakt op garantie ontslaat de Koper niet van zijn verplichtingen, zoals betaling en afname uit hoofde van de met Mint Plaza gesloten overeenkomst(en).

7.7     Koper dient, indien het geleverde geheel of gedeeltelijk uit glas bestaat, de klant deugdelijk te informeren over de eigenschappen van en omgang met dit materiaal en, meer in het bijzonder, over het feit dat zelfs minieme beschadigingen bij gehard glas al tot spanningsverschillen en opvolgende (glas)breuk kunnen leiden.

Artikel 8 – Reclame

8.1 Reclamering dient schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden, doch uiterlijk binnen 2 werkdagen nadat de gebreken zijn geconstateerd, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klacht(en) en de vermeende grondslag van de aansprakelijkheid van Mint Plaza tot vervanging, herstel of schadevergoeding. Niet of onvoldoende gemotiveerde klachten worden door Mint Plaza niet in behandeling genomen.

8.2 Na het verstrijken van bovenstaande termijn wordt Koper geacht het geleverde te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door Mint Plaza in behandeling genomen.

8.3 Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na Mint Plaza’s voorafgaande schriftelijke goedkeuring, onder door Mint Plaza te bepalen voorwaarden.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

9.1 De aansprakelijkheid van Mint Plaza jegens Koper is, met uitzondering van het bepaalde in de volgende artikelleden, beperkt tot de nakoming door Mint Plaza van haar garantieverplichtingen als omschreven in artikel 7.

9.2 Aansprakelijkheid van Mint Plaza voor door haar gepleegde onrechtmatige daden is uitgesloten behoudens voor zover deze het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevende ondergeschikten van Mint Plaza. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van Mint Plaza voor indirecte- en gevolgschade welke door Koper wordt geleden als gevolg van een door Mint Plaza gepleegde toerekenbare tekortkoming in de nakoming van Mint Plaza’s verplichtingen onder enige overeenkomst, zoals, maar uitdrukkelijk niet beperkt tot: gederfde winst, gederfde omzet, immateriële schade, gemiste kansen en aantasting van de goede naam, tenzij schade het gevolg is van de opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevende ondergeschikten van Mint Plaza.

 

9.3 De aansprakelijkheid van Mint Plaza voor directe door Koper geleden schade die het gevolg is van of samenhangt met een toerekenbare tekortkoming zijdens Mint Plaza in de nakoming van haar verplichtingen jegens Koper onder een met Koper gesloten overeenkomst, is beperkt tot die gevallen waarin Koper bewijst dat de schade het rechtstreekse gevolg is van de toerekenbare tekortkoming en is voorts per gebeurtenis of reeks van samenhangende gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak beperkt tot de tussen partijen overeengekomen waarde (exclusief BTW) van de verbintenis(sen) in de nakoming waarvan Mint Plaza aldus toerekenbaar tekort is geschoten en alsdan per geleverde zaak, met een maximum van € 2.500,- per gebeurtenis of serie van gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak, tenzij uit een van de volgende artikelleden een verdergaande beperking voortvloeit.

9.4 Iedere vordering jegens Mint Plaza op basis van een met Mint Plaza gesloten overeenkomst vervalt door het enkele verloop van een jaar, tenzij voordien rechtsgeldig een dagvaarding is uitgebracht. De vervaltermijn begint op de dag volgende op die waarop Koper zowel met de schade als met de aansprakelijke partij bekend is geworden.

9.5 Alle verweermiddelen die Mint Plaza aan de met Koper gesloten overeenkomst ter afwering van haar aansprakelijkheid kan ontlenen, kunnen ook door haar personeel en derden die door haar bij de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld, jegens Koper worden ingeroepen, als ware haar personeel en als waren voormelde derden zelf partij bij de overeenkomst.

9.6 Aansprakelijkheidsbeperkende, uitsluitende of vaststellende voorwaarden welke door derden aan Mint Plaza kunnen worden tegengeworpen, kunnen ook door Mint Plaza aan Koper worden tegengeworpen.

Artikel 10 – Vrijwaring

Koper vrijwaart Mint Plaza, haar personeel en eventueel door Mint Plaza in het kader van de uitvoering van haar verplichtingen onder de overeenkomst ingeschakelde derden tegen alle aanspraken van overige derden op vergoeding van enige door laatstgenoemden (vermeend) geleden schade, veroorzaakt door of anderszins verband houdende met door Mint Plaza geleverde prestaties onder de overeenkomst.